Algemene informatie over de GDT

De geschiedenis van de school

De school is gehuisvest in een onder markante architectuur (naar Amsterdamse School) vervaardigd gebouw. De school ligt midden in een woonwijk in het oude gedeelte van Oegstgeest-Zuid, aan de Terweeweg. In dit gebouw is de school in 1930 gesticht als openbare lagere Terweeschool. In het kader van de Wet op het Basisonderwijs is de school in 1985 gefuseerd met de bijzonder neutrale Gevers-Deutz kleuterschool. Deze was eerst gevestigd aan de Deutzstraat en later aan de Lijtweg. Het gebouw is in de achterliggende jaren enkele keren verbouwd en heeft nu dertien leslokalen.

Richting

De Gevers-Deutz Terweeschool is een openbare school. In principe wordt ieder kind, ongeacht geloof of levensbeschouwing, toegelaten tot de school. Het bestuur van de school wordt gevoerd door het Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, een openbare rechtspersoon, ingesteld door de Gemeente Oegstgeest. Het Bestuur heeft voor de school een beleid voor aanname, toelating en plaatsing ingesteld om de schoolgrootte te reguleren. Zie hiervoor Aanname, toelating en plaatsing.

Doelstellingen en uitgangspunten

De school geeft in het onderwijs aandacht aan alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving, waarbij recht gedaan wordt aan de verscheidenheid van die waarden en waarbij onze visies geen overheersende rol spelen. Omgang met elkaar geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Wij vinden het van belang dat kinderen respect opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in geloof, cultuur, kleur, handicap of status.Wij verwachten dat allen die bij de school betrokken zijn, de identiteit en de visie van de school onderschrijven.

Visie en Missie

Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingsproces. Dit proces moet worden gestimuleerd en gevolgd zodat het kind zo optimaal mogelijk zijn intellectuele, sociale, emotionele, motorische, creatieve en muzische competenties kan ontwikkelen. Zelfrespect, vertrouwen, sociaal gedrag, autonomie en zelfstandigheid vormen de basis om uit te groeien tot een waardig mens in de samenleving. Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind waarbij wij willen dat onze kinderen hun capaciteiten optimaal benutten. Daartoe besteden we veel aandacht aan verschillende manieren van leren. We leren ze positief kritisch te kijken naar eigen gedrag en prestaties. Wij willen dat kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces en daarmee zelfstandig leren werken en samenwerken. Ons onderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. De meeste kinderen volgen een natuurlijke ontwikkeling. We stimuleren kinderen tot leren maar forceren niet. Elk kind heeft een eigen tempo in zijn ontwikkelingsproces. We hanteren een variatie aan werkvormen en kwalitatieve leermiddelen, zodat de leerlingen ruimte krijgen voor leren door doen en betrokken zijn bij het leerproces. Onze school is gericht op de moderne maatschappij en wij scheppen een pedagogisch klimaat waarin kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan.

Rust, regelmaat, reinheid en respect, met een goede organisatie, waarborgen een prettige en veilige leef- en leeromgeving. Wij zijn een actieve school en er is aandacht voor gevarieerde activiteiten gedurende het schooljaar.

Ouders en school dragen samen zorg voor de opvoeding van de kinderen binnen de eindverantwoordelijkheid van de ouders. De school draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs.