Klachtenregeling/vertrouwenspersoon

Klachtenregeling OPOO

Download hier de klachtenregeling

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling Openbaar Onderwijs Oegstgeest. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Een klager bepaalt zelf of hij/zij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie.

De school heeft een vertrouwenspersoon welke deel uit maakt van de schoolorganisatie.

De vertrouwenspersoon heeft de taak te zorgen voor een eerste opvang bij problemen en klachten.

Voor het werk van de vertrouwenspersoon zijn richtlijnen opgesteld.

Naast de taak tot verwijzen kan een vertrouwenspersoon ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken hebben binnen de school.

Op de school wordt een incidentenregistratie bijgehouden.

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over meerdere vertrouwenspersonen die fungeren als aanspreekpunt bij klachten.

Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij de politie of justitie.

Registratie

Het behoort tot de taak van de vertrouwenspersoon om meldingen en klachten te registreren en jaarlijks een geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het bestuur.

Daarnaast zal door de school een centraal systeem van incidentregistratie worden bijgehouden dat inzicht kan geven in de mate en ernst van problemen bij bijvoorbeeld agressie. Op basis van deze gegevens kan de school gerichter maatregelen en beleid maken.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur

De inspectie heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. Ook kan men de vertrouwensinspecteur bellen voor: extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokken bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Tel. 0900-1113111

Bevoegd gezag

Bureau Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO)

071-5150823

Schoolcontactpersoon

Kirsten Zwarst (maandag t/m donderdag bereikbaar)

Telefoonnummer van de school 071-5652432