Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is en doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten op de GDT. De MR heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. Bij de onderwijsstichting OPOO, waar de GDt een onderdeel van is, is op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Hierin zijn ook ouders en medewerkers vertegenwoordigd vanuit de MR van de GDT samen met MR-leden van de andere drie scholen binnen de Stichting OPOO.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR wordt rechtstreeks uit en door de personeelsleden en uit en door de ouders gekozen volgens de bepalingen van het MR-reglement. De MR bestaat dus uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR) en hebben een gelijke verdeling in de MR. De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR. Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school.

Op de GDT zijn in totaal zes leden.

Namens de ouders (oudergeleding):

-Barbara Daalmeijer (voorzitter)
-Carry Dullaart
-Hemme Battjes

Namens de personeelsleden (personeelsgeleding):

-Jeanet van Ledden
-Roeland Swartschenburg
-Monica Robers (GMR)

Rechten medezeggenschapsraad

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de MR tijdig alle informatie geven die de MR nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR.

Instemmingsrecht

Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de MR instemmen. De twee geledingen in de MR hebben ook hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding (PMR) heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling.

De oudergeleding (OMR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

Informatie en zelf deelnemen

De MR wil ouders en personeel betrekken bij haar advisering. Mocht u meer willen weten over de MR, op de website van de GDT staat het jaarvergaderschema en de agenda. U weet dan wat er speelt. Graag horen wij wat u belangrijk vindt. Wellicht dat de MR uw ideeën kan aankaarten, zodat wij samen de GDT school optimaal kunnen laten functioneren. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich rechtstreeks richten tot één van de leden uit de MR.

U bent bovendien altijd van harte welkom bij de openbare MR-vergaderingen.